Pirmskāzu panika. Žurnāls Cosmopolitan 2004. gada jūlijs.

Ir pilnīgi normāli, ka, tuvojoties Lielajai Dienai, tev sak mākties virsu dažādas šaubas un pārdomas. Bet, ka atšķirt parastu lampu drudzi no daudz nopietnākam problēmām?

 

Pati doma par gaidāmajām kāzām ir pietiekams iemesls, lai dažai labai līgavai lampu drudzis iestātos jau vairākas die­nas, nedēļas vai pat mēnešus pirms kāzām. Par to liecina ari Līgas (29) stāsts. Mēnesi pēc tam, kad Līga pieņēma bil­dinājumu no Mārtiņa, ar kuru kopā jau bija nodzīvojusi divus gadus, viņai radās izdevība kopā ar draudzenēm doties ceļojumā pa Norvēģijas kalniem. Tur, starp šērām un kalnu smailēm, viņa sastapa Sve­nu no Somijas, un jau no pirmā acu ska­tiena viņš Līgai šķita ārkārtīgi pievilcīgs. Viņš flirtēja ar Līgu lauzītā angļu valodā, palīdzēja stiept viņas somas un smē­jās par viņas jokiem. Ari Līga flirtēja uz nebēdu, bet naktī, ieritinājusies savā gu­ļammaisā, Līga mocīja sevi ar jautāju­miem par Mārtiņu. Kādas ir viņas patiesās jūtas? Vai viņš patiesi ir īstais? Vai Svens ir tikai īslaicīga aizraušanās, vai ari tas lie­cina par to, ka viņa vēl nav gatava nopiet­nām attiecībām mūža garumā? Divas dienas pirms ceļojuma beigām Svens Līgu noskūpstīja. "Tieši to es ari vēlējos," saka Līga, "bet brīdī, kad tas no­tika, es sapratu, ka daru nepareizi. Tobrīd vienīgā lieta, ko es patiesi vēlējos, bija mīlēties ar Mārtiņu mūsu kopīgajā gultā. Mani mocīja neliela vainas apziņa, jo pati Svenu biju pavedinājusi, tomēr at­vieglojuma sajūta bija neaprakstāma. Kopš tā vakara es biju pilnīgi pārliecinā­ta par savām jūtām, zināju, ka Mārtiņš ir īstais un es vēlos ar viņu apprecēties." Trīs gadus ilgajā laulības dzīvē Līga sa­vu lēmumu ne reizi nav nožēlojusi. Gandrīz visas līgavas pirms kāzām pie­dzīvo līdzīgas šaubas, un tas ir dabīgi. Tu saproti, ka "es" vietā tev turpmāk vaja­dzēs teikt "mēs", līdz ar to tu atvadies no bezrūpīgajiem "kumeļa gadiem" un ieguldi visas pūles jaunas ģimenes veido­šanā. "Uz jautājumu: "Ko tu vēlies no dzīves?", daudzas no mums kā pirmo min laimīgu laulību," saka Jauno psiholoģiju centra vadītāja Dace Rolava, "bet vien­laicīgi mēs ari saprotam, ka laimīga laulība prasa ilgu un pacietīgu darbu." Lampu drudzi un satraukumu pirms kā­zām piedzīvo visas sievietes, tomēr reizēm šīs sakāpinātās emocijas mums palīdz pieņemt pareizo lēmumu. Cilvēki baidās no nezināmā. Vairumā gadījumu panikas lēkme nav nekas vairāk kā kāzu plāno­šanas kreņķi, kad arvien tuvāk nāk diena, kurā tavs brīvās meitenes statuss tiks at­ņemts un nomainīts ar kaut ko nezināmu un tāpēc biedējošu. Kā atšķirt parastu pirmskāzu stresu no satraukuma, kura pamatā ir daudz būtiskāki iemesli? Ja tavu sirdi plosa šaubas vai ari tev nepie­ciešams mierinājums, lasi tālāk.

 

1. Viela pārdomām: "Tas ir pirmskāzu stress, vai arī vaina ir Viņa?"

Kāzu plānošanas laikā tavas domas aiz­ņem simtiem sīku detaļu. Tu jūti pienā­kuma nastu gan pret sevi un nākamo vīru, gan pret visiem jūsu draugiem un radi­niekiem. Tāpēc līgavaiņa vēsā attieksme pret kāzu sagatavošanas darbiem tev tie­šām ir pārsteigums. "Vairumam vīriešu ir grūti sevi piespiest domāt un intere­sēties par tādām lietām kā porcelāna trauki, galda kartes un ziedu kompozīcijas," skaidro Dace Rolava. "Labākajā gadīju­mā no viņiem var prasīt viedokli mūzikas un dzērienu izvēlē." Līgavainim droši vien šķiet, ka viņš dara tevi laimīgu, sakot: "Viss, ko tu izlemsi, būs labi! Dari tā, kā tev šķiet pareizi!" Protams, kamēr viņš spēlē futbolu ar draugiem, tu līdz acīm esi norakusies kāzu rūpēs un ar to saistī­tajā stresā. Kad tu esi pārnervozējusies, ir viegli krist par upuri savām šausmīgā­kajām aizdomām un lielākajām bailēm. Kāpēc viņš nav tikpat ieinteresēts šajās kāzās kā es? Vai vīrietis, kuram es esmu gatava dot jāvārdu altāra priekšā, neva­rētu izrādīt kaut nedaudz vairāk intere­ses par šo būtisko procesu? Ja šāds ir tavs iekšējais monologs, tas, ko tu piedzīvo, nav nekāds lampu drudzis, bet vienkāršs aizvainojums. Atceries - tas, ka viņš nav pārlieku ieinteresēts ceremonijas norisē, nenozīmē, ka viņš nevēlas tevi ņemt par sievu. Tomēr, iespējams, ka te slēpjas ari vēl kādi zemūdens akmeņi. Aprunājies ar viņu un ievies skaidrību šajā emociju juceklī. Kādi ir tavas neapmierinātības un viņa neienteresētības patiesie iemesli?

 

Bēgošās līgavas

Reičela Safīra, grāmatas There Goes the Bride [John Wiley & Sons, 2003) autore, apgalvo, ka īsi pirms lielā notikuma kāzas atcel līdz pat 15% amerikāņu pāru.

 

...tev celi vairs nekad netrīcēs, sniedzot pirmo skūpstu

Noskaidro to, un tas atbrīvos jūs no dau­dziem nevajadzīgiem pārpratumiem. Var­būt tas, viņaprāt, vienkārši nav "vīriešu darbs", vai arī viņš ir pārāk nobijies, lai vēl uzdrīkstētos paust savas domas. Var­būt patiesībā vainīga ir tava māte, kura vienmēr pirmā pasteidzas izteikt savu vie­dokli, un tavs nākamais vīrs vienkārši ne­uzdrošinās viņas viedokli komentēt? Tad nu vienreiz noskaidrojiet, ko jūs viens no otra gaidāt. Paskaidro, kādi pienākumi, tavuprāt, viņam būtu jāuzņemas, lai at­vieglotu tavu dzīvi. Iespējams, ka viņam patiks sadarbības ideja.

 

Viela pārdomām: "Ak kungs, tas taču būs uz mūžu!"

"Ja ticam definīcijai, tad laulība ir uz vi­su mūžu," saka Dace Rolava, "tāpēc ir sa­protami, ka pārņem skumju sajūta līdz ar apziņu, ka tavai skaistajai brīvajai dzīvei ir pienācis gals. Vai es būšu laimīga? Vai visu esmu izdarījusi parei­zi? Vai spēju iedomāties, ka man vairs nekad nebūs sek­sa ar citu vīrieti? Šie ir neiz­bēgami jautājumi, kurus sev uzdod ikviena līgava. Tomēr tie sev ir jāuzdod (un ari jāatbild uz tiem), pirms vēl tu esi teikusi jāvārdu viņa bil­dinājumam." Ja, pieņemot bildinājumu, tu biji pilnīgi pārliecināta par savām jū­tām, tad kāpēc tev šobrīd atkal jāmokās šaubās? Tāpēc, ka dziļi sirdī tu tomēr vēl neesi gatava šķirties no tām daudzajām patīkamajām lietām, kuras brīvi varēji da­rīt, būdama neprecēta, bet vairs nekad nevarēsi atļauties, būdama precēta sievie­te. Tu vairs nevarēsi flirtēt ar oficiantu, caurām naktīm dejot ar pilnīgi nepazīsta­miem vīriešiem un tev vairs nekad netrī­cēs ceļi, sniedzot pirmo skūpstu. Anna (27) jau divus gadus ir precējusies ar Kristapu. "Mans lampu drudzis sākās, kad mana precētā draudzene sāka čīkstēt par visām tām lietām, kuras viņa nepa­spēja izdarīt, būdama vēl neprecēta. Pie­mēram, paklejot pa pasauli ar mugursomu plecos vai aizbraukt kādu gadu pastrādāt ārzemēs. Es viņai sajūsmināta stāstīju par māju, kuru mēs ar nākamo vīru grasāmies pirkt, bet viņa mani atvēsināja, sakot: "Labi, labi, redzēsim, cik tu būsi sajūsminā­ta, kad pāris gadus būsi uzlasījusi no vannas istabas grīdas viņa netīrās zeķes." Es sāku domāt: kas ar mani tagad notiks, ko es daru? Varbūt man vajadzētu dzīvot vienai? Varbūt laulībā es zaudēšu pati sevi?" Šobrīd Anna ir gandarīta par to, ka toreiz ignorēja šīs lampu drudža iz­pausmes. "Visvairāk man laulībā patīk tas, ka es dzīvoju līdzās cilvēkam, kurš ir ari mans labākais draugs," viņa saka. "Jā, rei­zēm man jāsavāc viņa netīrās zeķes un apakšbikses, savukārt, ja es pēkšņi des­mitos vakarā atjēdzos, ka man ir beigu­šies tamponi, tad tieši Kristaps ir tas, kurš brauc tiem pakaļ uz diennakts veikalu." "Visi man mēģina iestāstīt, ka, tiklīdz kā esi precējies, ar seksu ir cauri," turpina Anna, "bet tā nav taisnība. Mums seksa gan vairs nav tik bieži kā kādreiz, bet tas ir labāks, jo mums ir ciešs emocionāls kontakts un mēs viens otram pietiekami uzticamies, lai uzdrošinātos izmēģināt arī šo to jaunu. Piekritu, ka būt precētai rei­zēm nav tik aizraujoši kā būt neprecē­tai, bet pārmaiņas dzīvē ir neizbēgamas. Es, protams, labāk dzīvotu viena nekā pa­ciestu nelaimīgu laulību, bet dzīvot sa­skanīgā laulībā ir vienkārši svētlaime."

 

Viela pārdomām: "Vai es vēlos Viņu vai tikai skaistas kāzas?"

Vai atceries, kā tu, vēl bērns būdama, spē­lēji kāzās ar savām draudzenēm? Kā ie­tērpi lelli baltās drānās ar plīvuriņu galvā? Vai, ejot garām skatlogam, nekad neesi sevi iedomājusies skaistajā līgavas kleitā, kas tur izstādīta? Šādas domas nodarbina visu meiteņu prātus, bet ja nu tu par gaidāmajām kāzām sajūsminies vairāk nekā par pašu līgavaini? "Man bija 34 gadi, kad Haralds mani bildināja," stāsta Rūta. "Es jau biju piedzīvojusi divas draņķīgas attie­cības un jutos laimīga, ka beidzot esmu satikusi Haraldu. Daudz nekavējoties, sā­kām plānot grandiozas kāzas. Un tad pēkšņi mēnesi pirms kāzām es ievēroju, ka, runājot ar Haraldu, es vairāk sajūsminos par mūsu kāzu plāniem, nevis par mūsu kopīgo nākotni. Man sāka likties, ka pre­cos ar Haraldu tikai tāpēc, ka viņš man ir piedāvājis šādu iespēju, nevis tāpēc, ka es būtu pārliecināta, ka viņš ir mans īs­tais." Ja tevi ir sākušas mocīt šaubas, Da­ce Rolava rekomendē uzdot sev šādus jautājumus: "Vai tu viņam uzticies? Vai viņš tev patīk kā draugs? Vai tu vari būt ar viņu pilnīgi patiesa un atklāta? Vai viņš te­vi ciena un respektē tavas vēlmes? Vai tu cieni un respektē viņu? Vai tu zini, kā viņu iepriecināt, ja viņam ir nepatikšanas? Vai tu redzi sevi kopā ar viņu pavadām ve­cumdienas? Vai tu redzi jūs abus kopā ar bērniem?" Atbildes uz šiem jautāju­miem ir laimīgas laulības pamats. Un tad sākas ikdiena... Tu viņu mīli, bet vai tu spēj dzīvot kopā ar viņu? "Daži pāri, īpa­ši tie, kuri līdz šim dzīvojuši romantikas virpulī, nav ieguvuši pieredzi, kā tikt ga­lā ar kopdzīves kāpumiem un kritumiem," brīdina Dace Rolava. Vai jūs esat iepazi­nuši viens otra stiķus, niķus un sliktos ie­radumus? Vai tu esi apmierināta ar viņa attieksmi pret naudu? Ja esi atbildējusi "jā" uz visiem augšminētajiem jautāju­miem, tad preci to vīrieti nost un beidz sevi tirdīt. "Es nespēju noticēt, ka šaubī­jos par savām jūtām," saka Rūta, "jo mēs ar Haraldu esam ļoti laimīgi. Piekrītu, ka biju kā apsēsta ar savām lieliskajām kā­zām, un pieļauju, ka pēc iepriekšējo ne­veiksmīgo attiecību plejādes es vienkārši vēlējos apliecināt savu vērtību un domā­ju, ka grandiozas kāzas tam būs labākais pierādījums."

 

Viela pārdomām: "Mums ir atšķirīgi viedokļi daudzos jautājumos"

Tu vēlies paturēt savu uzvārdu, bet viņš uz to reaģē negatīvi. Tu vēlies ņemt kre­dītu, lai pirktu māju piepilsētā, bet izrā­dās, ka viņš negrasās pamest savu iepriekšējo dzīvesvietu Rīgas centrā. Tu vēlies ģimenē divus bērnus, bet viņš ir pārliecināts, ka mazāk nekā četri - tā nav ģimene. Pēkšņi līgavainis tev šķiet kā svešs cilvēks. Tomēr tas, ka jums ir atšķirīgi vie­dokļi arī nozīmīgos jautājumos, vēl neno­zīmē, ka jūs nedrīkstat kopīgi doties pie altāra. Nav divu tādu cilvēku pasaulē, kas domātu pilnīgi vienādi. Un, paldies Die­vam, ja tā būtu, dzīve mums šķistu vien­muļa un neinteresanta. Linda (27) nekad nav bijusi īpaši reliģi­oza, un, kad mācītājs paziņoja, ka viņai kopā ar nākamo vīru Tomu būs jāapmek­lē Svētdienas skola, viņa to uztvēra kā ne­vajadzīgu pienākumu. Tomēr jau pirmajā nodarbībā viņa uzzināja ko jaunu par To­mu, jo viņš visas grupas priekšā paziņo­ja, ka nevēlas bērnus. "Es nekad nebiju slēpusi to, ka vēlos bērnus, tāpēc man tas bija kā zibens no skaidrām debesīm," at­ceras Linda. "Mājupceļā mums bija pamatīgs strīds. Galu galā mēs nomieri­nājāmies un visu izrunājām. Izrādījās, ka patiesībā Toms vēlas bērnus, bet baidās būt tikpat slikts tēvs saviem bērniem, kāds bija viņa tēvs. Turklāt viņš vēlējās apce­ļot pasauli, pirms sākt domāt par bērniem. Mēs nonācām pie kompromisa un vieno­jāmies, ka bērni mums tomēr būs, bet ti­kai pēc 3-4 gadiem."

Ja tu pēdējā brīdī tomēr dod "nēvārdu"

Pārsvarā gadījumu kāzu atcelšana pēdējā brīdī nozīmē arī attiecību saraušanu ar līgavaini. Šo soli vajadzētu ļoti labi pārdomāt, jo tas salauž tava partnera sirdi, sarūgtina vecākus un samulsina draugus. Tu jutīsies apjukusi, vainīga un zaudējusi ko ļoti svarīgu, tomēr neveiksmīga laulība būtu daudz ilgstošāks un emocionāli sāpīgāks pārdzīvojums. Ja tu tā esi izlēmusi, tad dari to nekavējoties un nestiep miju līdz pēdējam brīdim. Saglabā pašcieņu un atbildības sajūtu gan pret sevi, gan otru cilvēku.

 

§     Pastāsti par to līgavainim. Esi iejūtīga, jo viņš būs apjucis, dusmīgs sarūgtināts. Atklāj viņam savas patiesās jūtas, emocijas un iemeslus.

§      Paziņo viesiem. Ja ielūgumi jau ir izsūtīti, tev ir jākontaktējas ar šiem. Nezvani, bet vienkārši nosūti kartīti, kurā īsi paskaidro, ka kāzas ir atceltas. Tev nav jāpaskaidro kāpēc - tas ir privāts jautājums.

 

Ilze Graikste