Iedarbīgais vārdu spēks. Latvijas avīze 2004.gads.

Neirolingvistiskā programmēšana (NLP) ir psiholoģijas atzars. Daži, par NLP tikai kaut ko dzirdējuši, baidās, vai NLP pratēji nav bīstami kā citu manipulatori, pakļāvēji. Tie, kas paši mācījušies NLP, ir sajūsmā, ka pēc tam la­bāk izprot kā sevi, tā citus un gūst panākumus. - Turklāt NLP speciālisti konsultēja visas trīs partijas, kas uzvarē­ja pagājušās vēlēšanās, - saka Jauno psiholoģiju centra vadītāja DACE ROLAVA.

 

Salikteņa "neirolingvistiskā" pirmā daļa "neiro" ir cē­lusies no grieķu vārda "neuron" - dzīsla, nervs. Vārds "lingvistika" nāk no franču - "linguistique", kas savukārt no latīņu "lingua" - valoda.

Indras Melbārdes grāma­tā "Kad sapņi piepildās. Neirolingvistiskā programmē­šana" skaidrots, ka vārda daļa "neiro" norāda uz to, ka nepieciešams zināt un sa­prast procesus, kas noris cilvēka nervu sistēmā un at­bild par informācijas saņem­šanu, glabāšanu un turpmā­ko izmantošanu. Vārda daļa "lingvistiskā" norāda uz valo­das nozīmi cilvēka domāša­nas un darbības procesā. Tātad, ja cilvēku uzlūkosim kā sistēmu, var teikt, ka kat­ram ir sava programma - domāšanā, valodā, uzvedībā. Par to saruna ar Daci Rolavu.

 

- NLP pēta vārda spēku. Mana skolotāja mēdza at­kārtot: "Nevar bērnu saukt par cūku, citādi viņš drīz sāks rukšķēt." Zīlniece teic: "Ar cilvēku nākotnē notiek ne jau tas, ko re­dzu, bet tas, ko es viņam pasaku."

- Cilvēkam ir pieci maņu orgāni, ar kuriem viņš uz­tver realitāti. Saņemtā infor­mācija tiek filtrēta. Pirmais ir bioloģiskais filtrs. To ie­tekmē tas, cik vesels cil­vēks jūtas: cik laba ir redze, dzirde, cik brīnišķīga ir oža, cik daudz ģenētiski noteik­to garšas kārpiņu ir uz viņa mēles, cik augsta ir jūtīgu­ma pakāpe.

Nākamais filtrs - sociāl­psiholoģiskais - sastāv no daudziem komponentiem. Tie ir: cilvēka dzimums, au­dzināšana, reliģiskā piederī­ba, izglītības ceļš, dzimša­nas vieta, gaume un citi.

Tāpat spēcīgs filtrs ir tā psiholoģijas daļa, ko NLP sauc par reprezentatīvajām sistēmām. Proti, kuram ti­pam jūs piederat jeb kurš no jūsu informācijas uztve­res kanāliem ir aktīvāks. Vai tas ir redzes centrs, dzirdes centrs vai sajūtu centrs.

Dainu tēvam vajadzēja skapi savāktā materiāla sis­tematizēšanai. Tāpat mūsu smadzenes pa atvilktnītēm sadala savākto informāciju un noglabā apziņas un zem­apziņas arhīvā.

Nākamajā informācijas apstrādes posmā piedalās mūsu ģenialitāte, mūsu mākslinieciskās spējas, nākotnes redzējumi. Visbeidzot izfiltrēto infor­māciju saliekam kopā un sā­kam domāt. Un tikai tad sā­kam runāt. Aprakstām re­dzēto, parādām savu attiek­smi pret kaut ko, stāstām sa­vus pārdzīvojumus, sajūtas.

Pēc tā, kā cilvēks pasaka teikumu, es varu raksturot, kā strādā viņa organisma dziļās struktūras. NLP spe­ciālisti ir ļoti smalki izpētīju­ši, kā dažādu tipu cilvēki ru­nā, kādus vārdus un īpašas frāzes lieto.

Tā, piemēram, pievērsis uzmanību sarunu biedrenes auskariem, vizuālis teiks: "Paskatieties, cik brīnišķīgi auskari, cik skaista to forma, kā zilais akmens saskan ar jūsu zilajām acīm." Audiālis teiks: "Ja tie nežvadz un ne­skan, kāpēc tev tik lieli vaja­dzīgi? Liec maziņus, lai netraucētu klausīties!” Kinestētiķis vaicās: "Priekš kam tev vispār auskari? Tie taču spiež. Vai tiešām tu labi jū­ties, visu dienu nēsādama auskarus?"

 

Kā, vēloties ietekmēt otru ar vārdiem, ir jāpie­mērojas viņa psiholoģijai?

Ja var noteikt pēc ārē­jām pazīmēm, pie kāda tipa cilvēks pieder, tad ar vienu pašu teikumu varat panākt, ka viņš sāk jūs uztvert, sa­prast. Vizuālim teiksit: "Redziet, kāda skaista saulīte pēcpusdienā uzspīdējusi." Vai arī "Cik tu labi šodien iz­skaties!" Audiālim: "Paklausies, es gribu ko pateikt!" vai arī "Esmu gatavs tevī klausīties!" Kinestētiķim: "Nu vienreiz tas miglainais laiks ir beidzies! Un tu arī labāk jūties", "Vai jūs šeit ērti jūtaties?"

Tādiem cilvēkiem kā sko­lotājiem, mediķiem, politi­ķiem kā informācijas snie­dzējiem būtu jārunā trijās valodās vienlaikus. Piemē­ram: "Mīļā latviešu tauta! Klausieties, ko es jums teikšu! Skatieties uz mūsu skaisto karogu un sajūtiet, cik mēs kopā esam vareni!" Vīsi trīs ir sapratuši, ko poli­tiķis grib teikt. Vizuālim uz­runa: "skatieties", audiālim "klausieties", kinestētiķim -"sajūtiet".

 

- Psihologi atgādina: lai cilvēks sevi ietekmētu, ne­vajag lietot noliegumu, piemēram, teikums "es neesmu slims". Jāsaka: "Es­mu vesels." Kas vēl jāievē­ro, lai noskaņotu sevi pa­reizi?

- Ja gribat sevi ietekmēt, noteikti jārunā skaļi un jā­skatās spogulī. Lai redzētu, kam tad sakāt motivējošos "Ej, strādā, labi jū­ties!" Ja cerat šodien parak­stīt labu līgumu, tas jāsaka no rīta jau apgalvojuma for­mā, iedvešot sev: "Esmu šo līgumu parakstījusi!"

NLP uzskata, ka visi bērni piedzimst ar veiksminieka stratēģiju. Bet to bieži vien iznīcina vecāki audzināša­nas procesā, teikdami: "Pēterīt, tu vēl esi maziņš, tu to nevari!" Tā izdeldē vēlēša­nos gūt pieredzi pašam.

Mums jāaudzina pozitī­vā domāšana, un tad arī vārdiskā izteiksme būs po­zitīva.

 

Dace Koareviča